1. Mittetulundusühing nimega MTÜ Päästame Tartu Keskpargi on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis asub Tartus.
 2. Ühingu põhieesmärk on tagada Tartu Keskpargi säilimine tervikliku pargi ja avalikult kasutatava rohealana ning esindada selleks linnaelanikke nende ühiste huvide kaitsel, milleks ühing muuhulgas algatab kampaaniaid, projekte ja uuringuid, korraldab üritusi, suhtleb omavalitsuse ja riigi institutsioonidega, kogub oma tegevuste rahastamiseks annetusi, teeb koostööd teiste sarnaste huvidega ühingutega kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil ning kaasab vajadusel avalikkust.
 3. Ühing lähtub oma tegevuses tervishoiu ja elukeskkonna väärtustamise, looduse ja keskkonna säilitamise ja kaitse, muinsusväärtuste säilitamise ja kaitse ning kaasava linnaplaneerimise põhimõtetest ja nende valdkondade headest tavadest ning seisab nende ja seonduvate põhimõtete kaitse eest seadusest tulenevate vahenditega.

  Liikmelisus

 4. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga eraisik, kes on valmis kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ning täidab ühingu põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
 5. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
 6. Ühingu liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ning üldkoosoleku otsustest, sh on ühingu liikmel õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

  Juhtimine

 7. Ühingu kõrgeimaks organiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
 8. Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas seadusega ettenähtud juhtudel ja korras või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 kalendripäeva ette liikme elektroonsele kontaktaadressile. Üldkoosolekut võib läbi viia digitaalselt ning üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
 9. Ühingu juhatus valitakse kuni kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.
 10. Juhatus valib enda seast esimehe, kes esindab ühingut kõigis õigustoimingutes. Esimehe puudumisel või kui juhatuse otsusega pole täpsustavalt esindusõigust tervikuna või osaliselt määratud mõnele teisele juhatuse liikmele, siis esindavad ühingut vähemalt kaks juhatuse liiget.

  Lõppsätted

 11. Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses sätestatut.
 12. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
 13. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri on kinnitatud 16. novembril 2021 MTÜ Päästame Tartu Keskpargi asutamislepingu lisana.